Το εργαστήριο διαθέτει εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό.

Μερικές συσκευές εκπαιδευτικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς ή και για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.


trapezi [101α] Βαρυμετρική Υδραυλική Τράπεζα

[101β] Ογκομετρική Υδραυλική Τράπεζα

Hydrometer6455 [102] Πυκνόμετρο
 Viscosity [103] Ιξωδόμετρο
 H3A_1015  [104] Μανόμετρο Bourdon
 Kentro Piesis  [105] Κέντρο Πίεσης
 Anosi  [106] Μέτρηση Άνωσης
 Epiplefsi [107] Επίπλευση
 H4 [108] Ροή από Στόμιο
Venturi Meter_H5_1110 [109] Βεντουρίμετρο
H10 [110] Συσκευή Μετρητών Ροής

Modular Air Flow Bench_AF11_bernoulli [111] Συγκλίνον-Αποκλίνον Ακροφύσιο
Modular Air Flow Bench_AF114_BoundaryLayer [112] Μέτρηση Οριακών Στρωμάτων
H8 Hydrojet [113] Πρόσκρουση Υδροτζέτ
H13 Vortex [114] Συσκευή Δίνης
agwgos [115] Συσκευή μέτρησης απωλειών σε σωλήνα
PipeCircuit [116] Ροή σε σωληνογραμμή
AF300_1015 [117] Αεροσήραγγα Συμπιεστής-Υπερηχητικής Ροής
Discharge Over a Notch_H6_1110 [118] Υπερχειλιστής
Mikro Kanali [119] Μικρό Κανάλι

601 [601] Τροχός Pelton
602 [602] Φυγοκεντρική Υδραντλία
603a603b [603] Φαινόμενο Σπηλαίωσης
604 [604] Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας
605 [605] Στροβιλοαντλία / Αντλιοστρόβιλος
607 [607] Συζευγμένοι Υδροστρόβιλοι Pelton & Francis
609a [609] Eφαρμογή Ρευστοδυναμικών Μηχανών σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΣ)
610 [610] Μελέτη υδροδοτικού & πυροσβεστικού συστήματος

Κύριος Προμηθευτής: TecQuipment