ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οριακά Στρώματα, Ροή από Στόμιο, Ροή σε Βεντουρίμετρο, Συσκευή Μετρητών Ροής, Ροή εντός κλειστών αγωγών, Απώλειες Τριβών σε Σωλήνα, Απώλειες Τριβών σε Σωληνογραμμή, Αεροσήραγγα-Υπερηχητική Ροή, Παροχή από Υπερχειλιστή, Ροή σε Μικρό Κανάλι.

Στόχοι του Μαθήματος

 • Να προσδώσει στους φοιτητές θεμελιώδη κατανόηση σε εισαγωγικές έννοιες Μηχανικής Ρευστών που αφορούν μεγάλο εύρος φυσικών διεργασιών και τεχνολογικών εφαρμογών.

Πιο συγκεκριμένα, να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση και εμπειρία

 • σε βασικές ρευστομηχανικές ιδιότητες των ρευστών,
 • σε υδροστατικές δυνάμεις σε επιφάνειες,
 • στην κινηματική των ρευστών, με διάκριση ρευστών με Νευτώνεια και μη-Νευτώνεια συμπεριφορά,
 • διαστατικής και ομοιωματικής ανάλυσης, και στις μακροσκοπικές σχέσεις που περιγράφουν τη ροή,
 • σε ανάλυση στρωτής και τυρβώδους ροής, και ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς, καθώς και σε δυναμικά πεδία ροής,
 • σε συνθήκη μη ολίσθησης, με αναφορά στα οριακά στρώματα,
 • καθώς και να εξοικειωθούν με όργανα μέτρησης και ελέγχου ροής ρευστών.

Να προσφέρει, εν γένει, στους φοιτητές την γνώση και την ικανότητα να χειρίζονται

 • περιβαλλοντικά,
 • γεωργικά και γεωπονικά,
 • οικιστικά,
 • και βιομηχανικά συστήματα

ροής ρευστών και φαινομένων μεταφοράς, με έμφαση

 • στην αυξημένη ακρίβεια υπολογισμών και χειρισμών
 • αλλά και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών και του περιβαλλοντικού φόρτου.