ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στόχοι του μαθήματος είναι:
Να προσδώσει στους φοιτητές ενδελεχή θεμελιώδη κατανόηση σε εκτενείς έννοιες Μηχανικής Ρευστών που αφορούν μεγάλο εύρος από σύγχρονες φυσικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής, με άμεση χρήση στο σύγχρονο περιβάλλον αγοράς εργασίας του Μηχανολόγου Μηχανικού.
Πιο συγκεκριμένα,

  • να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση και εμπειρία στις μακροσκοπικές αρχές διατήρησης μάζας, ορμής, στροφορμής και ενέργειας στα ρευστά στις οποίες βασίζονται όλες οι αναλύσεις και οι εφαρμογές Ρευστομηχανικής,
  • στην κινηματική των ρευστών, με διάκριση ρευστών με Νευτώνεια και μη-Νευτώνεια συμπεριφορά,
  • σε λεπτομερέστερες αναλύσεις τόσο δισδιάστατης αλλά και τρισδιάστατης ροής, καθώς και μη μόνιμης και παλμικής ροής,
  • σε ανάλυση στρωτής και τυρβώδους ροής, και ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς, καθώς και σε δυναμικά πεδία ροής,
  • στη θεωρία και ανάλυση στρωτού ή τυρβώδους οριακού στρώματος και δυνάμεων αντίστασης επικινούμενων επιφανειών και σωμάτων μέσα σε ρευστό,
  • σε διεργασίες συμπιεστής ροής, που περιλαμβάνουν άτριβη, αδιαβατική και ισεντροπική ροή,
  • σε διεργασίες υπερηχητικών συνθηκών με ύπαρξη μετωπικών και πλάγιων κρουστικών κυμάτων καθώς και να εξοικειωθούν με όργανα μέτρησης και ελέγχου ροής ρευστών.