ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δύναμη δέσμης ρευστού σε ακίνητη ή κινούμενη επιφάνεια. Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπυλών H (Μανομετρικό ύψος) / Q (παροχή) φυγοκεντρικής αντλίας σε σταθερές στροφές. Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπυλών φυγοκεντρικής αντλίας σε σταθερές στροφές. Υπολογισμός χαρακτηριστικών καμπυλών φυγοκεντρικής αντλίας σε διαφορετικές στροφές από το αρχικό ζεύγος H/Q. Χαρακτηριστικές καμπύλες περιστροφικών αντλιών σε σταθερές στροφές. Υπολογισμός βαθμού αποδόσεως αντλητικού ζεύγους με διάφορους τύπους αντλιών. Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση φυγοκεντρικών αντλιών, υπολογισμός H/Q συστήματος. Χαρακτηριστικές καμπύλες για τον υδροστρόβιλο Pelton. Χαρακτηριστικές καμπύλες για τον υδροστρόβιλο Francis και Kaplan. Λειτουργία, χαρακτη­ριστικές καμπύλες αξονικού, φυγοκεντρικού ανεμιστήρα. Λειτουργία, χαρακτηριστικές καμπύλες εμβολοφόρου, περιστροφικού συμπιεστή.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των στροβιλομηχανών καθώς και εφαρμογές τους.