Γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Μηχανική Ρευστών»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Ρευστομηχανική ΜαγνητοΥδροδυναμική (MHD), ΣιδηροΥδροδυναμική (FHD),
ΒιοΜαγνητοΥδροδυναμική (BFD), Αριθμητική Επίλυση Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων κυρίως σε προβλήματα που εμφανίζονται στη Μηχανική Ρευστών, εφαρμογές σε βιολογικές ροές, ροές σε αγωγούς, κοιλότητες και οριακού στρώματος για στρωτή ή/και τυρβώδη ροή. Μεταφορά θερμότητας και μάζας (heat and mass transfer) σε προβλήματα ρευστομηχανικής. Ροές με νανοσωματίδια.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Προτυποποίηση φυσικών προβλημάτων αναλυτικές και ήμιαναλυτικές λύσεις, Κυματικές λύσεις.

Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Ρευστών Ι (Θ+Ε), Μηχανική Ρευστών IΙ (Ε), Υπολογιστική Ρευστομηχανική (Θ+Ε)

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Ανακοινώνονται στο eclass των μαθημάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ