604

Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών καμπυλών ενός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα. Ειδικότερα αντικείμενο της Εργαστηριακής Άσκησης είναι η κατασκευή και μελέτη των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

  1. της Ολικής Πίεσης συναρτήσει της Παροχής,
  2. της Ισχύος Πτερωτής συναρτήσει της Παροχής,
  3. του Βαθμού Απόδοσης συναρτήσει της Παροχής.